Choose a language
15 Years

O NAS

W swojej działalności biznesowej TRIDAS dąży do ciągłego doskonalenia procesów, które kierownictwo korporacyjne uważa za kluczowe dla utrzymania udziału w rynku. W dalszym ciągu większy nacisk kładzie się także na jak najwyższy stopień eliminacji zagrożeń względem środowiska oraz zagrożeń bezpieczeństwa związanych z produktami i usługami firmy. Z tego powodu TRIDAS wdrożyło certyfikowany, zintegrowany system zarządzania zgodny z poniższymi normami:

CERTYFIKACJA

ČSN EN ISO 9 001:2015

System zarządzania jakością — wymogi

Zarząd firmy Tridas, s.r.o. jest świadom konieczności spełniania wymogów i potrzeb klientów w celu utrzymania i powiększania swojego udziału w rynku. Na tej podstawie firma TRIDAS, s.r.o. wprowadziła i certyfikowała system zarządzania jakością zgodnie z następującymi standardami:

ČSN EN ISO 14001:2015

Uznajemy fakt, że światowe zasoby naturalne są ograniczone i trudno dostępne. Z tego powodu firma TRIDAS, s.r.o. uważa ochronę środowiska za główną zasadę zgodną z celami spółki. Dlatego też próbujemy ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko procesu wytwarzania naszych produktów i z tego też powodu wprowadziliśmy i certyfikowaliśmy system zarządzania środowiskowego według tego standardu.

ČSN ISO 45001:2018

Firma Tridas, s.r.o. szanuje pracowników i zdaje sobie sprawę z konieczności przestrzegania zasad i wymogów OSHA oraz ochrony przeciwpożarowej. Z tego względu wdrożyliśmy system zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy według standardu.

Dla firmy TRIDAS s.r.o. kwestie środowiskowe są absolutnie najważniejsze. Dowodem na to może być współpraca z FSC®. Firma TIRDAS uzyskała certyfikat FSC w 2015 r. potwierdzający, że wytwarza ona produkty zgodnie ze standardami FSC. Dla naszych klientów oznacza to gwarancję pozyskiwania przez nas surowców legalnie i z legalnych źródeł. Przestrzeganie takich standardów to dowód na odpowiedzialne podejście do źródeł odnawialnych i podkreślanie znaczenia takich działań. Z tego powodu na certyfikowanych produktach firma TRIDAS może umieszczać oznaczenie FSC.

POLITYKA FIRMY

 • Polityka organizacji jest w pełni zgodna z celami, planami i strategią organizacji.
 • Dążymy do utrzymania zdobytej pozycji na rynku oraz dalszego zwiększania liczby lojalnych klientów i zdobywania segmentów rynku.
 • Staramy się realizować długoterminowe programy produkcyjne.
 • Naszą ambicją jest zwiększanie z roku na rok wykorzystania zdolności produkcyjnych.
 • Nasze działania skoncentrowane są na poszerzaniu gamy złożonych usług, w tym samego projektowania produktu i form produkcyjnych.
 • Będziemy nadal starali się w pełni zrozumieć potrzeby naszych klientów poprzez odpowiednie spełnianie ich wymogów i zapewnienie wysokiego poziomu komunikacji.
 • Personel zarządzający nadal będzie tworzył kulturę firmy, w której pracownicy w pełni rozumieją, że nasz sukces zależy od spełniania potrzeb naszych klientów.
 • W pełni będziemy stosować takie podejście do procesu podczas kontroli realizacji zamówień. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kontrola procesów bez ich spójności i zrozumienia interakcji między nimi nie jest możliwa.
 • Wiemy doskonale, że nasz sukces jest nierozerwalnie związany z ciągłym udoskonalaniem. Szanująca się firma może przyjąć wyłącznie taki kierunek działalności, który zagwarantuje podejmowanie decyzji na podstawie poprawnie ocenionych informacji z procesu realizacji, audytów wewnętrznych i sprawdzania zadowolenia klientów.
 • Będziemy nadal pogłębiać nasze dobre relacje z dostawcami w celu zapewnienia dalszych obopólnych korzyści.
 • Staramy się zapewnić wysoką wydajność pracy, utylizować wszystkie rodzaje odpadów oraz spełniać potrzeby klienta przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich wymogów prawnych i innych dotyczących zapewniania bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz ochrony środowiska.
 • Podejmiemy kroki ograniczające ilości odpadów oraz energochłonność procesów produkcji, a tym samym będziemy dążyli do zmniejszania oddziaływania naszej działalności na otoczenie oraz zdrowie pracowników i mieszkańców obszarów, na których realizujemy zlecenia.